Vragen? stuur ons een e-mail

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshop RTV Noord

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de (web)shop van RTV Noord en op iedere koopovereenkomst tussen RTV Noord en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

 

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die een aankoop doet;
 3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen RTV Noord en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en RTV Noord gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als RTV Noord gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden RTV Noord niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 - Identiteit van RTV Noord

Naam verkoper: Stichting RTV Noord

Gevestigd: Helperpark 298, 9723 ZA te Groningen

KvK nr: 02049212
E-mailadres: shop@rtvnoord.nl

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RTV Noord onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door RTV Noord is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft RTV Noord passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal RTV Noord daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. RTV Noord kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien RTV Noord op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. RTV Noord zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie verstrekken:
  1. het de contactgegevens van RTV Noord waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. een gespecificeerde factuur;

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. RTV Noord mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan RTV Noord.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit op locatie (Helperpark 298, Groningen) aan de balie van RTV Noord. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door RTV Noord verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product. Als RTV Noord niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als RTV Noord aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van RTV Noord bij herroeping

 1. RTV Noord vergoedt de betaling van de  consument indien het artikel retour is gekomen.
 2. RTV Noord gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 10 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele retourkosten.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. RTV Noord zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij het plaatsen van de bestelling aan RTV Noord kenbaar heeft gemaakt.
 3. RTV Noord zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal RTV Noord het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij RTV Noord tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in een overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aankoop. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RTV Noord te melden.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de koop moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven via e-mail (shop@rtvnoord.nl) worden ingediend bij RTV Noord.
 2. Bij RTV Noord ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RTV Noord binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van RTV Noord kan worden ingediend via een e-mail naar shop@rtvnoord.nl.